facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

AOS

REU

prof

 

bipe

Odsłon artykułów:
84730

Małgorzata Szkudlarek -specjalista neurolog

Starszy asystent w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
ukończyła m.in. kurs "USG-doppler tętnic domózgowych i mózgowych"


Przyjmuje pacjentów w SP ZOZ Mysłakowice  w gabinecie nr 3 / parter/

Rejestracja :
telefoniczna : 602747820
internetowa przez   stronę : www.znanylekarz.pl
cennik:
konsultacje neurologiczne 100zł,
USG-doppler tętnic szyjnych 80zł od 15 lutego 2018 r

Pacjenci zadeklarowani do POZ SP ZOZ Mysłakowice  posiadają  zniżkę na  świadczenia komercyjne wykonywane przez  Pania neurolog   w wielkości 20 %. Warunkiem otrzymania 20 % . zniżki jest  potwierdzenie na piśmie druku przez Pacjenta   w rejestracji  o  przynależności do  przychodni  SPZOZ

PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - świadczenia są udzielane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna zajmuje się:

 1. udzielaniem porad i wykonywaniem zabiegów z zakresu ginekologii;
 2. wykonywaniem pobrań materiału w celu wykonania badań profilaktycznych z zakresu raka szyjki macicy;
 3. obejmuje opieką i udziela porad kobietom w tzw. Ciąży fizjologicznej oraz dostarcza podstawową wiedzę dotyczącą ciąży, porodu i połogu;
 4. poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez promocję zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny;
 5. na podstawie analizy przebiegu ciąży kwalifikacją do zajęć praktycznych;
 6. przygotowaniem psychofizycznym kobiety (pary) do porodu.
 7. profilaktyką i leczeniem zaburzeń takich jak :– wady rozwojowe narządów płciowych, przedwczesne, opóźnione krwawienia, profilaktyka i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową oraz leczenie zapaleń i zakażeń narządów płciowych .  

 

Czytaj więcej: Poradnia położniczo-ginekologiczna

Do zadań gabinetu leczenia uzależnień w szczególności należy:

 1. diagnoza w zakresie leczenia uzależnienia .
 2. psychoterapia indywidualna i grupowa
 3. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych
 4. prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie uzależnień
 5. profilaktyka uzależnień

 

Czytaj więcej: Gabinet leczenia uzależnień

Do zadań gabinetu medycyny pracy w szczególności należy:

 1. ocena stanu zdrowia pod względem możliwości wykonywania przez pracownika określonej pracy.
 2. wykonywanie badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych .
 3. kierowanie pacjentów poradni na specjalistyczne badania i konsultacje niezbędne do wydania zaświadczenia poradni medycyny pracy.
 4. wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie kompetencji lekarza medycyny pracy.
 5. orzekanie o chorobach zawodowych.
 6. profilaktyka z zakresu medycyny pracy

Wykonujemy:

 1. badanie lekarza medycyny pracy,
 2. badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. badanie okulistyczne,
 4. badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 5. badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 6. badanie psychiatryczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa,
 7. badanie psychiatryczne osoby posiadającej licencję detektywa,
 8. badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję detektywa,
 9. badanie lekarza upoważnionego osoby posiadającej licencję detektywa,
 10. badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie nanabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 11. badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 12. Badania kierowców i kandydatów na kierowców kategorii B,B1,A Uwaga: Wykonujemy w ramach  medycyny pracy niżej wymienione badania laboratoryjne : pobierz

Do zadań poradni medycyny sportowej należy:

 1. udzielanie  porad lekarskich  w zakresie czynnego uprawiania sportu,
 2. wydawanie orzeczeń uprawniających do udziału w treningach i zawodach sportowych.
 3. sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami uczestniczącymi w szkoleniu sportowym ( wypoczynkowym ), osobami uprawiającymi ćwiczenia fizyczne dla celów zdrowotnych i rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Poradnia medycyny pracy i Gabinet medycyny sportowej

Do zadań gabinetu psychologicznej należy w szczególności:

 1. porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. porady psychologiczne, diagnostyczne i diagnozy
 3. konsultacje psychologiczne – terapie psychologiczne w zakresie leczenia depresji, nerwic  zaburzeń adaptacyjnych
 4. przygotowywanie opinii psychologicznych dla potrzeb pacjenta m.in. do celu uzyskania grupy niepełnosprawności wydawanej przez PCPR
 5. profilaktyka psychologiczna (w tym prowadzenie zajęć między innymi z arteterapii, choreoterapii, terapii zajęciowej )

Czytaj więcej: Gabinet Psychologiczy

Do zadań gabinetu zdrowia psychicznego dla dorosłych i dla dzieci w szczególności należy:

 1. diagnozowanie i leczenie pacjentów z chorobami psychicznymi.
 2. ordynowanie leków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej.
 4. wykonywanie funkcji orzeczniczych w oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. kierowanie pacjentów na leczenie specjalistyczne w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych.
 6. współpraca z rodziną chorego oraz innymi organizacjami w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentów z chorobą psychiczną.
 7. Profilaktyka psychiatryczna :w tym udział w programach profilaktycznych, rehabilitacyjnych w ramach poradni .

Czytaj więcej: Gabinet zdrowia psychicznego w tym dla dzieci

Do zadań gabinetu logopedycznego należy przede wszystkim

 1. ocena i diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. ustalanie planu terapii logopedycznej
 3. terapia logopedyczna i neurologopedyczna wspomagająca rozwój komunikacji u dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy typu: afazja, dyzartria, jąkanie, oligofazja, autyzm
 4. wspomaganie dzieci z trudnościami szkolnymi w zakresie: ortografii, zaburzeń słuchu fonemowego oraz czytania i pisania
 5. edukacja zdrowotna

Czytaj więcej: Gabinet Logopedyczny

Do zadań poradni okulistycznej  w szczególności należy:

 1. udzielanie porad lekarskich w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób    okulistycznych.
 2. wykonywanie planowych zabiegów w znieczuleniu miejscowym.
 3. ordynowanie leków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. wykonywanie badań diagnostycznych na specjalistycznym sprzęcie znajdującym się w poradni.
 5. udzielanie specjalistycznej pierwszej pomocy w stanach nagłych.
 6. wykonywanie funkcji orzeczniczych w oparciu o obowiązujące przepisy.
 7. kierowanie pacjentów na konsultacje i inne leczenie specjalistyczne w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych w sytuacji gdy wymaga tego stan zdrowia.
 8. udzielnie pisemnych konsultacji na zlecenie lekarzy innych poradni.
 9. sprawowanie bieżącego nadzoru nad aparaturą medyczną.
 10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu zgodnie z potrzebami pacjentów poradni.
 11. profilaktyka okulistyczna.

Czytaj więcej: Poradnia Okulistyczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

 • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

 • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”